beleid

Uitvoeringsprogramma
Het Rijk heeft in de Nota Ruimte op basis van een aantal specifieke kernkwaliteiten twintig Nationale
Landschappen in Nederland aangewezen. Het Nationaal landschap Laag Holland is daar één van.
Bij deze aanwijzing heeft het Rijk voor het ontwikkelen en behouden van de kernkwaliteiten een budget beschikbaar gesteld. Om gebruik te kunnen maken van deze middelen heeft het Rijk de Provincie verzocht om voor elk Nationaal Landschap een uitvoeringsprogramma op te stellen.
 
Integrale projecten
In Laag Holland worden vijf integrale projecten ondersteund. Deze maken onderdeel uit van het programma Westelijke Veenweiden (van het Rijk en de provincies Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht). Deze integrale projecten richten zich op het tegengaan van bodemdaling, het bevorderen van een robuuster watersysteem en de verbetering van de waterkwaliteit in de veenweidegebieden. Vanuit de stuurgroep Laag Holland wordt de samenhang tussen de integrale projecten en de thematische activiteiten bewaakt.
 
A - Westzaan ‘Brak is bijzonder’ (behoud brak ecosysteem in het noordelijk deel van de polder, monitoren waterkwaliteit agrarisch gebied)
B - Kalverpolder (kwaliteitsbaggeren, blokbemaling en onderwaterdrainage, wandelpad, vaarroute en bezoekerscentrum)
C - Zeevang (ontwikkeling natte natuur, blokbemaling en onderwaterdrainage, nieuwe waterinlaat en natuurvriendelijke oevers)
D - Waterland Oost (natte natuur, baggeren en mogelijk bedrijfsverplaatsingen als onderdeel van kavelruil)
E - Wormer en Jisperveld (zie bovenstaande + verbeteren weidevogelbiotoop)

Samenwerkingovereenkomst
Binnen Laag Holland werken 23 partners samen. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die door alle partners is goedgekeurd. In de samenwerkingsovereenkomst staat dat de partners in gezamenlijkheid verantwoordelijk zijn voor het versterken en behouden van de kernkwaliteiten in Noord Holland.