Organisatie

De provincie Noord-Holland heeft sinds 1 januari 2009 de regie op zich genomen over het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Laag Holland 2007 - 2013. Samen met een groot aantal andere partijen in het gebied coördineert en begeleidt de provincie Noord-Holland de uitwerking en doorwerking van het uitvoeringsprogramma. De organisatie bestaat uit een stuurgroep, een kernteam en een programmabureau. Verbinden, versterken en inspireren staan centraal in de nieuwe organisatie: verbinden van initiatieven, versterken van de afstemming en samenwerking tussen partijen en inspireren van partijen om de kernkwaliteiten van Laag Holland verder te ontwikkelen. Door de instelling van het programmabureau ontstaat bovendien een duidelijk aanspreekpunt voor initiatiefnemers en partijen uit het gebied.

Stuurgroep
De stuurgroep is een adviesorgaan van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en bereidt de besluiten voor die betrekking hebben op Laag Holland (bijv. als het gaat om visievorming, projectvoorstellen en subsidieaanvragen). Ook ontwikkelt de stuurgroep het beleid gericht op het behoud en versterken van de kernkwaliteiten van Laag Holland. De stuurgroep zorgt tevens voor de lokale terugkoppeling op bestuurlijk niveau. In de stuurgroep nemen de bestuurders van de verschillende gebiedspartners zitting (of worden daarin vertegenwoordigd), alsmede enkele externe adviseurs. De voorzitter van de stuurgroep is de heer R. Meerhof, gedeputeerde landschap van de provincie Noord-Holland.

Kernteam
Het kernteam vormt het klankbord voor de stuurgroep. Daarnaast zorgt het kernteam voor de lokale terugkoppeling op ambtelijk niveau. Het kernteam bestaat grotendeels uit ambtelijke vertegenwoordigers van partijen die tevens in de stuurgroep deelnemen.

Programmabureau
De stuurgroep wordt verder ondersteund door het programmabureau Laag Holland. Het programmabureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de doorwerking en uitvoering van het vastgestelde beleid. Het programmabureau is initiator en aanspreekpunt voor de partijen in het gebied.